Velkom­men til værk­tøjs­kassen

Denne side er for ansatte på musikskolen. Her kan du læse mere om, hvem du kan henvende dig til om hvad, og i stikordsregistret kan du finde svar på mange af hverdagens praktiske spørgsmål.

 • ADMINISTRATIONEN

  Michael Brock Pedersen
  Kst. Musikskolechef
  Tlf. 2184 4088
  Spørgsmål vedr.:

  • Musikskolen overordnet set
  • Kontakt til Kulturforvaltning og overordnede lag i kommunen.
  • Kontakt til de politiske niveau.
  • Aftalestof (sm. m. TR).
  • Koordinering af større aktiviteter.
  • Pressepleje og publikationer
  • APV, sikkerhedsspørgsmål og stress (sm m. AMR)
  • Syge- og raskmelding

  Michael Brock Pedersen
  Vicemusikskolechef
  Tlf. 2184 4088
  Spørgsmål vedr.:

  • Økonomi og løn
  • Orkester
  • om kurser og efteruddannelse.
  • Skemalægning (overordnet)

  musik@vejle.dk

  • ALLE aflysninger der ikke er sygdom

  Caja Handberg
  Sekretær
  Tlf 7681 5700 kl 10.30-12.30

  • Telefonkontakt
  • Hovedmail
  • Reservation af lokaler (undervisning i week-ends og mødelokaler)
  • Ændringer til elevregistret (skemaændringer, adresseændringer etc.)
  • Ændringer til personaleregistret (adresser, e-mail, tlf.nr etc.)
  • Bookning (af lokaler, mødelokaler, koncertsteder)
  • Nøgler og pedelkontakt vedr. Domus
 • Oversigter

  Hvor henvender man sig om hvad oversigt

  En lille oversigt...(bestyrelse, udvalg, politikker mv i musikskolen):

  Folketinget (Musikskoleloven blev dækkende for hele landet efter kommunesammenlægningerne i 2007)

  Vejle Kommune lægger niveauet for den kommunale støtte til bl.a. musikskolen

  Kulturforvaltningen/ Kulturdirektøren implementerer politikernes visioner/ ønsker

  Musikskoleledelsen (Musikskolechefen og vicemusikskolechefen) implementerer politikernes ønsker på musikskoleområdet.

  Ledelsen omtales ofte som “A-siden”

  Og øvrige ansatte som ”B-siden”

  _____________________

  Bestyrelsen

  Bestyrelsen er sammensat af følgende repræsentanter: 2 lærere, 5 forældre, 2 elever, 1 fra Kultur- og Idrætsudvalget, 1 fra kommunens skoleafdeling.

  Chef og vicechef deltager i bestyrelsens møder som observatør og som sekretariat. Sekretærfunktionen kan dog tildeles én af skolens sekretærer.

  Bestyrelsen kan indstille til Kultur- og Idrætsudvalget.

  _____________________

  Lokal MED-Udvalg, Vejle Musikskole

  Et udvalg, der skal sikre medarbejderne MED-bestemmelse og MED-indflydelse.

  Strukturelle ændringer - og i det hele taget emner, som har en generel indflydelse på musikskolelærernes hverdag - skal før implementering drøftes i MED-udvalget.

  MED-udvalget fungerer som en slags bindeled mellem ledelsen og medarbejderne.

  Både ledelse og medarbejderne kan bede om at sager tages op i dette forum.

  Ønsker man som medarbejder en sag taget op, kan henvendelse ske til næstformanden, som altid er en lærerrepræsentant eller til formanden, som altid er lederen.

  Med Lokaludvalget består af:

  Leder af musikskolen
  TR
  AMR
  sekretær

  _____________________

  TR

  Er en forkortelse for Tillidsrepræsentant

  TR har forhandlingsret over for ledelsen.

  TR er med, når lønniveauet fastlægges for nye medarbejdere

  TR forhandler med ledelsen, når der er penge i lokallønspuljen

  Man kan som medarbejder altid bede TR om at forhandle på ens vegne. Hvis man har planer om nye tiltag, så kan TR være behjælpelig med at forhandle acceptable aflønninger for disse osv. osv.

  For at få et ensartet niveau i aflønninger for div. tiltag, så opfordres man til at inddrage TR

  Der er for musikskolelærere forhandlet en overenskomst mellem FMM og KL.

  Den aktuelle overenskomst findes i værktøjskassen under ”O”.

  _____________________

  AMR

  Er en forkortelse for Arbejdsmiljø-repræsentant

  Hvis man oplever fysiske- / psykiske forhold, som gør det daglige arbejde svært, stressende - eller umuligt, så kontakt AMR.

  Musikskolens Arbejdsmiljøgruppe udgøres af AMR samt Musikskolens chef.

  _____________________

  Skemalægning

  Lærerne lægger selv deres skema. Arbejdet er inkluderet i lønnen.

  Dette foregår i administrationsprogrammet “SpeedAdmin”. Hver lærer får en kode og man vælger selv et password

  Hjælp til brugen af Speed Admin gives af musikskolesekretæren.

  _____________________

  Møder

  Der er møder med alle kolleger ca. 4 gange om året.

  Det ene foregår altid i planlægningsugerne (de 2 uger inden undervisningen begynder).

  Ca. hvert andet år omfatter planlægningsugerne også et 12/12 seminar som internat.

  Der er mødepligt til stormøder ved indkaldelse, da de er inkluderet i lønnen.

  _____________________

  Afbud

  Alle afbud (Udover sygdom, som skal ske tlf til lederen) SKAL sendes pr. mail til musikskolens kontor: musik@vejle.dk

  _____________________

  Omsorgsdage og seniordage

  Som ansat på Musikskolen Vejle Kommune er man omfattet af reglerne om:

  Omsorgsdage med barn: 2 dage om året pr. barn 0-7 år

  Seniordage: 2 dage i det kalenderår man fylder 60, 3 dage v/61 år, 4 dage v/62 år og ældre.

  _____________________

  Personalegoder

  Som ansat i musikskolen har man en ordning med gratis frugt-ordning og gratis kaffe

  Oplever man kropslige problemer (ondt i ryggen, arme nakke osv.), så har musikskolen en aftale om gratis fysiurgisk massage/ behandling ved firmaet FYSIOPLAN i Vejle.

  Forinden første behandling påbegyndes aftales det med musikskolechefen.

  Konsultationer bookes on-line på: www.fysioplan.dk

  Musikskoleansatte har desuden mulighed for at benytte DGI-husets tilbud (i Vejle). Fx til svømning, fitness, spinning. Man betaler selv i første omgang og får udgiften refunderet ved aflevering af bilag til musikskolen. Beløbet er et skattepligtigt personalegode, som indberettes til løn-afdelingen for skattetræk over lønnen. Henvendelse for refusion af udgift skal ske til nærmeste leder.

 • Pedel

  Troels Halle, ungdomsskolen

  Tlf.: 4034 3715

 • ABC
  • Aflysninger:
   Har du aflysninger, skal du give kontoret i Vejle besked på musik@vejle.dk med årsag til aflysningen af hensyn til korrekt registrering af evt. efterlæsning eller ej. Se også under "fravær", "omlægning af undervisning", "sygemelding" og "efterlæsning".

  • Akut krisehjælp og psykologisk rådgivning
   Vejle Kommune har indgået aftale med SOS International om levering af akut krisehjælp og psykologisk rådgivning. 
   Kontakt dem på tlf. 38 48 92 95.

  • AMR:
   Betyder Arbejdsmiljørepræsentant, nuværende AMR er Christina Andersen
    
   AMG - handlingsplaner findes på Forum i Speed Admin.

  • APV - 2017
    
  • Barns 1. sygedag:
   Hvis du har brug for at afholde barns 1. sygedag helt eller delvist skal du ringe og aftale med din leder

  • Barns 2. sygedag:
   Samme procedure som ovenfor.

  • Bestyrelsen
   Seneste referater kan findes i FORUM i Speed Admin.

  • Brand:
   Se vejledning
 • DEF
  • Databeskyttelse
   Se folder

  • Efterlæsning:
   Tidspunktet for afholdelse af efterlæsninger skal oplyses til kontoret på musik@vejle.dk af hensyn til korrekt opgørelse af tilbagebetalinger til aflyste elever ved sæsonens afslutning.
   Du bedes selv sørge for selv at placere dine efterlæsninger i Speed Admin: Stå i skemalægning (blyant), tryk på hængelåsen og træk med musen de grønne elever i venstre side ind i skemaet på efterlæsningsdato og tidspunkt. 
  • Erstatningsferie ved sygdom:
   Retningslinjer
   Se også "sygdom i ferien"

  • Ferie:
   Medarbejderes 5 ugers ferie afvikles i Musikskolen Vejle kommune på følgende måde: 4 uger i juli måned og 1 uge i efterårsferien (uge 42).
   6. ferieuge afholdes efter individuel aftale med ledelsen. Hvis 6. ferieuge ikke afholdes, kan den udbetales. Aftale med ledelsen skal være løn i hænde inden 1. oktober i optjeningsåret. Spørg i Staben hos lønmedarb.
   Har man hverken afholdt eller givet leder besked om udbetaling af 6. ferieuge, vil den automatisk blive overført til det efterfølgende ferieår. Ved fratrædelse udbetales ferien kontant, hvis 6. ferieuge ikke er afholdt. Se regler for ferieafvikling

  • Fravær generelt:
   Ethvert fravær og enhver omlægning af undervisning skal aftales med leder og indberettes af den lærer, der foretager ændringerne, til musikskolens kontor (musik@vejle.dk). Indberetningen sker dels af hensyn til fraværs- og timestatistik, dels for at kontoret altid er orienteret og kan optræde professionelt, hvis forældre eller elever ringer i tvivlstilfælde.
   Fravær, der skyldes sygdom, samt fravær og omlægninger, der skyldes andre opgaver på musikskolen, efterlæses ikke.
   Se også "aflysning", "sygemelding" og "efterlæsning".

  • Fravær på grund af vejret – vejrlig (Ifølge Vejle kommunes regler).
   En medarbejder, der ikke kan komme på arbejde på grund af vejret, f.eks. snestorm, har ikke ret til løn. Dvs. at medarbejderen som udgangspunkt skal trækkes i løn for den dag, hvor medarbejderen ikke kan møde.
   Medarbejderen kan i stedet tage en feriedag, en omsorgsdag eller afspadsere. Medarbejderen kan også efter aftale med sin leder arbejde hjemme.
   Hvis det i pressen meddeles, at en institution (skole, børnehave mv.) er lukket på grund af vejret, gælder det normalt kun for brugerne af institutionen, og ikke de ansatte.

  • Frynsegoder
   Se "Oversigter" (politikker mv.)
 • GHI
  • GRUS - betyder:
   GRuppeUdviklingsSamtale

  • Hjertestop: 
   Se vejledning

  • Instrumentudlejning:
   - Når I udleverer lejeinstrumenter til elever, bedes I straks  sende en mail til musik@vejle.dk

  • Det samme gælder, hvis I modtager et instrument retur.
 • JKL
  • Krisehjælp og psykologisk rådgivning
   Vejle Kommune har indgået aftale med SOS International om levering af akut krisehjælp og psykologisk rådgivning. 
   Kontakt dem på tlf. 38 48 92 95.

  • Kørselsskema
   Indberet via app´en MIN KØRSEL i "firmaportalen" 

  • Lokalepolitik

  • Lokalefaciliteter på folkeskolerne - ønsker:
   Udfyld denne blanket

  • Lokalereservation:
   - Musikskolens lokaler: kontakt kontoret, gerne på musik@vejle.dk
   - Domussalen: udfyld denne blanket og send den til musik@vejle.dk
   Vestsalen: udfyld denne blanket og send den til musik@vejle.dk
 • MNO
  • Markering af mærkedage
   Se dokument om markering af mærkedage

  • MED:
   Betyder Medarbejderudvalg 
   Udvalget består af:
   A-siden (Musikskolens leder (formand) 
   B-siden: TR, AMR samt en sekretær

   Seneste referater kan findes i FORUM i Speed Admin.

  • MED Årshjul
    
  • MUS:
   Betyder MedarbejderUdviklingsSamtale

  • Omlægning af undervisning:
   Enhver omlægning af undervisning skal indberettes af den lærer, der foretager ændringerne, til musikskolens kontor musik@vejle.dk.
   Indberetningen sker dels af hensyn til fraværs- og timestatistik, dels for at kontoret altid er orienteret og kan besvare henvendelser fra forældre eller elever, der er tvivl om omlægningen.
   Fravær, der skyldes sygdom eller andre opgaver på musikskolen, efterlæses ikke.

  • Omsorgsdage:
   Anmodning herom til lederen 

  • Orlov

  • Overenskomsten: O.15
 • PQR
  • Persondatabeskyttelse
   Se folder

  • Personalegoder
   Se "Oversigter" ovenfor (politikker mv.)

  • Personalepolitiske værdier i Vejle kommune

  • Psykologisk rådgivning og krisehjælp
   Vejle Kommune har indgået aftale med SOS International om levering af akut krisehjælp og psykologisk rådgivning. 
   Kontakt dem på tlf. 38 48 92 95.

  • 12/12 seminar - afholdes én gang hvert 2. år i ugen før sæsonstart.

   Seneste referater kan findes i FORUM i Speed Admin.

  • Raskmelding - tlf til lederen kl 8.30-9

  • Referater: Referater fra diverse udvalg (inkl. Bestyrelsen) betragtes som godkendt, hvis der ikke inden 8 dage er indkommet rettelser eller gjort indsigelse mod referatet.

  • Rygepolitik
   Internt notat og lov august 2012
   Delpolitik om røg 2/10-19
 • STU
  • Seniordage:
   Anmodning herom til leder

  • Skemalægning:
   Du lægger selv dit skema i speedadmin.

  • Skemaændringer:
   Ret selv i speedadmin og/eller send en mail til musik@vejle.dk

  • Speedadmin:
   Musikskolens administrationsprogram.

  • Tuttimøder
   Seneste referater kan findes i FORUM i Speed Admin.

  • Sygemelding:
   Hvis du er syg skal du ringe til lederen kl. 8.30- 9.00
   Af hensyn til aflysning af elever, skal besked gives hver undervisningsdag indtil raskmelding (undtagen ved langtidssygdom).
   Oplys også, om du selv har sendt besked til eleverne. 
   Raskmelding ringes også til leder kl. 8.30-9.00
  • Sygdom i ferien:
   Hvis man bliver syg før ferien starter, skal sygemelding meldes senest ved arbejdstidens begyndelse den første feriedag til lederen
   Sygdom under ferien kan erstattes  fra 6. sygedag i ferien, hvis man melder sig syg efter den 5. sygedag under ferie - se Retningslinjer

  • Barns 1. sygedag: 
   Samme procedure som ved sygemelding, men raskmelding ikke nødvendig.
  • Barns 2. sygedag: 
   Samme procedure som ved sygemelding, men raskmelding ikke nødvendig.

  • Sæsonlængde:
   Musikskolens skoleår afvikles over 40 uger med 2 uger til planlægning i august og 37 uger til undervisning samt 1 uge i juni til efterlæsning mv.
   Et skoleår omfatter i alt 1.924 timer pr. arbejdsår incl. ferier og søgne/helligdage. Planlægnings-ugerne begynder samtidig med, at undervisningen i kommunens skoler begynder jf. den officielle ferieplan. Efter de to planlægnings-uger undervises frem til skolernes sommerferie i juni det følgende år.
   Vi tæller ikke ”undervisningsgange”, idet vort skoleår er defineret ved en start- og en slutdato. Derved kan nogle elever (og lærere) opleve færre end 37 lektioner på visse ugedage, og flere på andre p.g.a bl.a. ”skæve helligdage”.

  • TR:
   Betyder tillidsrepræsentant.
   Nuværende TR er Michael Larsen Hansen, Lars Henrik Ørn er suppleant.

  • Uni-login
   Ansatte kan få et uni-login som bruges til at logge på netværk på alle skoler i Vejle kommune. Der kan logges på to netværk, der hedder ”elevhotspot” eller ”skolenet”.
   Man kan godt bruge samme uni-login i forskellige kommuner, men man skal bare oprettes som bruger i Vejle Kommune.
   Alle oprettelser af uni-login går gennem musikskolen, som står for kontakten til Arno Vesterholm, Vejle kommune (uni-login administrator). Skriv til musik@vejle.dk.  

 • VWXY
 • ZÆØÅ

   

  • Ønsker til lokalefaciliteter mv. på folkeskolerne:
   Udfyld denne blanket

  • Årshjul 
   Filen forefindes i musikskolens team for alle ansatte (i Teams)
  • Årsvikariat